Logo

Sbor dobrovolných hasičů

Vilantice

Historie hasičů ve Vilanticích

Vytvořeno z osobního archivu Vlastimila Borůvky.

V minulosti byly domy v naší vesnici převážně dřevěné, kryté došky (slámou). Elektrický proud byl v obci zaveden až roku 1928, a tak se svítilo loučemi nebo petrolejovými lampami. Možnost vzniku požáru byla veliká. A také jich přibývalo. Dne 15. září 1882 shořelo najednou pět stavení v horní části obce (čp. 54, 55, 59, 60 a 61). Hasit dřevěné domy vědry byl marný boj. Proto byl dne 14. listopadu 1882 na popud starosty obce Jana Kopeckého v původním hostinci pana J. Volfa (dřevěném, který stál naproti dnešní budově hostince a OÚ) založen hasičský sbor obce Vilantice. Sbor čítal 34 členů činných a 53 přispívajících. Od roku 1924 se do práce sboru zapojily také hasičky, ale za války od roku 1940 byla jejich činnost ukončena.

V roce 1883 obec zakoupila první stříkačku. Byla ruční, tažená koňmi od firmy Smékal a sloužila až do roku 1937. V tomto roce jí nahradila motorová stříkačka PS12 od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. Do šedesátých let se s touto stříkačkou a autem značky DODGE jezdilo i na soutěže. Poté bylo hasičům přiděleno auto Tatra 805 a stříkačka PS 8. V roce 1982 u příležitosti stého výročí založení HS Vilantice jsme dostali zcela nový vůz Avia a novou stříkačku PS 12. Tato technika je uložena v hasičské zbrojnici v pohotovostním stavu dodnes.

Mnoho hasičů bylo i členy dalších obecních spolků, především v divadelním spolku Komenský a místní jednotě Sokola. Mnoho jich padlo v první světové válce. Proto bylo 20. července 1923 rozhodnuto o výstavbě pomníku padlým. Ve vyhlášené sbírce se vybralo od obyvatel obce 2500 Kč a 3500 Kč doplatil SH.

První hasičská zbrojnice stála naproti dnešní hospodě. Musela však v šedesátých letech ustoupit výstavbě silnice. Od té doby byla technika umísťována v různých kolnách po obci. Kolem roku 1970 byla dostavěna v akci Z nynější hasičská zbrojnice. O výstavbu se velice významnou měrou zasloužil tehdejší velitel Vlastimil Haňáček.

Pan Vlastimil Haňáček patřil bezesporu k nejschopnějším velitelům HS Vilantice. Za jeho vedení jsme byli velice úspěšní na soutěžích v širokém okolí. Podařilo se mu obnovit techniku sboru, uspořádat hasičskou soutěž – Memoriál Františka Rejchrta a podílel se velkou měrou i na přípravách oslav stého výročí HS Vilantice. Hasiči se podíleli významnou měrou i na společenském životě obce, pravidelně pořádali plesy, přednášky a prováděli preventivní prohlídky domů obyvatel obce. O jejich soutěžních a společenských aktivitách byl sestaven krátký film, který zachycuje jak činnost, tak především zasloužilé členy sboru.

V 80. letech a na počátku let 90. pokračovala v činnosti současná mladá generace hasičů již pod novým vedením sboru. O tom, že se jim dařilo a úspěšně reprezentovali naší obec svědčí velký počet pohárů uložených v hasičské zbrojnici.

Zajímavé je, že v době založení HS měla obec přibližně 500 obyvatel a z toho 87 hasičů. V roce 1970 měla obec už jen asi 250 obyvatel, ale hasičů bylo přibližně 85. To byl výsledek aktivní práce V. Haňáčka, který uměl pro práci v HS získat především mladé chlapce i dívky.

V současnosti se činnost HS řídí zcela jinou legislativou, a tak chrání proti požáru pouze svou obec ve spolupráci s profesionálními HS. Současní vilantičtí hasiči za významné podpory obecního zastupitelstva se vedle péče o hasičskou techniku, starají především o kulturu a společenské dění v obci.

V roce 2022 oslavíme 140 let trvání našeho SDH ve Vilanticích.